8/11 Match Result

8/11-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

Stdoverall

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Классик ангиллын дүн

Clsoverall

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн