9/15 Match Result

9/15-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

Stdoverall

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

 

Классик ангиллын дүн

Clsoverall

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын дүн

Pdoverall

 

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

 

DQ