10/13 Match Result

10/13-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний

стандарт ангиллын дүн

std

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Классик ангиллын дүн

clas

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын дүн

prod

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

DQ

DQ