10/20 Match Result

10/20-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

Stdoverall

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Классик ангиллын дүн

Clsoverall

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын дүн

Pdoverall

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

DQ

DQ