11/03 Match Result

11/03-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

stdoverall

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

 

DQ

dq