11/17 Match Result

11/17-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын дүн

stdoverall

Стандарт, жуниор ангиллын дүн

stdjunior

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Классик ангиллын нэгдсэн дүн

clsoverall

Классик ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн

pdoverall

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Опен ангиллын нэгдсэн дүн

openoverall

Опен ангиллын дасгал тус бүрийн дүн