12/01 Match Result

12/01-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн

Stdoverall

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн

PdOverall

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн