12/08 Match Result

12/08-нд зохион байгуулагдсан “The Last of 2019” 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн

Stdoveall

Стандарт, жуниор ангиллын дүн

Stdjr

Стандарт, эмэгтэй ангиллын дүн

Ladystd

Стандарт, бэгиннер ангиллын дүн

Stdbeg

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн

Pdoverall

Продакшн, жуниор ангиллын дүн

Pdjr

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн