12/29 Match Result

12/29-нд зохион байгуулагдсан 1-р түвшний бэлтгэл тэмцээний стандарт ангиллын нэгдсэн дүн

Sdov

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн

Pdov

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

DQ

DQ