1/05 Match Result

01/05-нд зохион байгуулагдсан “THE FIRST OF 2020” практик буудлагын спортын 2-р түвшний тэмцээний стандарт ангилалын дүн

Stdoverall

Стандарт, жуниор ангиллын дүн

Stdju

Стандарт, эмэгтэй ангиллын дүн

Stdlad

Стандарт, бэгиннер ангиллын дүн

Stdbeg

Стандарт ангиллын дасгал тус бүрийн дүн

Продакшн ангиллын нэгдсэн дүн

Pdoverall

Продакшн, жуниор ангиллын дүн

Pdju

Продакшн, бэгиннер ангиллын дүн

Pdbeg

Продакшн ангиллын дасгал тус бүрийн дүн