Практик буудлагын тэмцээн нь 5 түвшинд эрэмбэлэгддэг. Үүнд:

 1. Түвшин I – Клуб доторх тэмцээн
 2. Түвшин II – Дотоодын, клуб хоорондох тэмцээн
 3. Түвшин III – Олон улсын тэмцээн
 4. Түвшин IV – Бүс нутгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
 5. Түвшин V – Дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн
1-р түвшин
2-р түвшин 3-р түвшин 4-р түвшин
5-р түвшин
01. IPSC дүрмийг баримтлах M M M M M
02. Оролцогчид нь тухайн орны IPSC гишүүн байх R M M M M
03. Match Director – Зохион байгуулагч M M M M M
04. Range Master – Дасгалыг зохиогч M M M M M
05. Өөрийн улсаас томилогдсон Range Master R R M R R
06. Олон улсаас томилогдсон Range Master N/A N/A N/A M M
07. Chief Range Officer – Ахлах талбайн шүүгч R R R M M
08. Дасгал бүрт NROI шүүгч байх R R M M M
08. Дасгал бүрт IROA шүүгч байх N/A N/A R M M
10. IROA онооны шүүгч ажиллах N/A N/A R M M
11. 6 буудалт тутамд 1 туслах шүүгч ажиллах R R R R R
12. COF – Дасгалын зохиомжийг өөрийн улсад батлуулах R R M N/A N/A
13. COF – Дасгалын зохиомжийг олон улсад батлуулах N/A N/A M M M
14. IPSC шийтгэл * N/A N/A M M M
15. Chronograph – Сумны нисэлтийн хурд шалгагч N/A R R M M
16. 3 сарын өмнө олон улсад бүртгүүлэх N/A N/A M N/A N/A
17. 3 жил тутамд болдог IPSC хурлаар зөвшөөрөл олгох N/A N/A N/A M M
18. IPSC-ын календарт тэмдэглэгдэх N/A N/A M M M
19. Тэмцээний дүнг IROA-д давхар тэмдэглэх N/A N/A M M M
20. Тэмцээнд ашиглах онооны буудалтын доод хязгаар 40 80 150 300 450
21. Тэмцээниий дасгалын доод хязгаар 3 6 12 24 30
22. Тэмцээнд оролцох тамирчдын доод хязгаар 10 50 120 200 300

23. Тэмцээний үнэлгээ (Оноо)

1 2 3 4 5

Түлхүүр үгс:

 • N/A = Not Applicable (Шаардлагагүй)
 • R = Recommended (Зөвлөхүйц)
 • M = Mandatory (Шаардлагатай)

Товчилсон үгс:

 • IPSC = International Practical Shooting Confederation (ОУ-ын практик буудлагын холбоо, мөн практик буудлагын спортыг товчилж илэрхийлнэ)
 • IROA = International Range Officers Association (ОУ-ын талбайн шүүгчдийн холбоо, мөн ОУ-ын тэмцээн шүүх эрхтэй талбайн шүүгчдийг товчилж илэрхийлнэ)
 • NROI = National Range Officers Institute (Үндэсний талбайн шүүгчдийн байгууллага, өөрийн улсад явагдаж байгаа практик буудлагын холбооны шүүгчийг илэрхийлнэ)
 • Match Director = Тэмцээний ерөнхий зохион байгуулагч
 • Range Master = Тэмцээний дасгалын зохиомжийг гаргаж, шүүгчдийг болон тэмцээний үеээр гарсан асуудлыг шийдвэрлэнэ
 • COF = Course of fire (Дасгалын зохиомж)

* тэмдэгтэй 14-р хэсэг: N/A нь шаардлагагүй гэх утгыг илэрхийлэх боловч 1 болон 2-р түвшний тэмцээний үед тухайн орны бүсийн захирал нь өөрийн дүрэм, журмыг тогтоох эрхтэй.

Жич: Тухайн ангилалд 10-аас цөөнгүй тамирчин бүрдэхгүй бол тухайн ангиллыг үүссэнд тооцохгүй. Түүнчлэн тухайн ангилалд 5-аас цөөнгүй баг бүрдээгүй бол тухайн ангилалд багийн дүнг шалгаруулахгүй. Практик буудлагын спортод нэг баг нь 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба тухайн багийн хамгийн өндөр оноо авсан 3 тамирчны нийлбэр дүнгээр багийн дүнг тооцдог.