Стандарт ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Max Min Matches
1 005 ST 2168 175 47
2 004 ST 1938 100 42
3 001 ST 1606 100 27
4 008 ST 1599 100 21
5 J08 ST 1577 89 38
6 007 ST 1454 94 32
7 010 ST 1418 87 20
8 006 ST 1411 89 15
9 009 ST 1248 88 34
10 J05 ST 1189 74 20
11 012 ST 1178 82 25
12 018 ST 1163 77 18
13 J04 ST 1122 74 32
14 J03 ST 1094 74 23
15 015 ST 1055 69 18
16 011 ST 1048 55 23
17 J01 ST 966 74 28
18 014 ST 919 59 19
19 017 ST 876 51 20
20 030 ST 875 0 11
21 J11 ST 856 47 12
22 019 ST 706 46 19
23 J21 ST 652 34 11
24 J28 ST 554 21 10
25 025 ST 553 30 14
26 J06 ST 385 21 10

Продакшн ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 J05 PD 1680 99 19
2 003 PD 1561 100 26
3 J03 PD 1483 91 17
4 J11 PD 1399 69 19
5 016 PD 1244 85 23
6 024 PD 1149 100 19
7 001 PD 992 95 12
8 021 PD 968 73 15
9 027 PD 956 31 13
10 023 PD 909 51 17
11 026 PD 770 39 17
12 029 PD 711 0 12
13 028 PD 502 0 10
14 031 PD 411 0 10

Классик ангиллын тамирчдын чансаa

Rating ID Points Min Matches
1 001 CL 1453 100 16
2 007 CL 1347 100 17
3 006 CL 1056 0 13
4 011 ST 1048 55 22
5 J04 CL 790 0 10
6 014 CL 447 0 11

Продакшн оптикс ангиллын тамирчдын чансаа

Rating ID Points Min Matches
1 002 PO 1150 87 17
2 J03 PO 1092 83 14
3 003 PO 1089 79 11

Чансаа тодорхойлох журмыг энд дарж үзнэ үү.

*Чансааны дүнгийн задаргааг зөвхөн клубын гишүүд үзэх боломжтой.