email sign 

МПБХ-ны тэмцээн явуулах журам

  • Тэмцээн зохион байгуулагчид нь МПБХ-оос гаргасан дүрэм, аюулгүй ажиллагааны зааврын дагуу дасгалыг зохиож МПБХ-с албан ёсоор зөвшөөрөл авч тэмцээнийг явуулна. Дээрхи шаардлага дүрэм, журамд нийцээгүй тэмцээнийг МПБХ-с зөвшөөрөхгүй.

  • МПБХ-ны тэргүүн, нарийн бичгийн дарга, шүүгчдийн зөвлөлөөс тухайн тэмцээн, уралдаанд МПБХ-ны аюулгүй ажиллагааны болон бусад дүрэм, журам зөрчигдсөн гэж үзвэл ямар ч үед тэмцээнийг зогсоож болно. III түвшин болон түүнээс дээшхи түвшиний тэмцээний нөхцөлийг МПБХ-оор дамжуулан ОУПБХ-д хүргүүлж зөвшөөрөл авна.
  • ГРАНД-ТУРНИР. ОУПБХ-оос зөвшөөрөл авах тохиолдолд тухайн Гранд турнирын үе бүрийн түвшний зөвшөөрөл авсан тохиолдолд Гранд турнирыг тухайн түвшинийх гэж тооцно.
  • Хавсралт А1-д МПБХ-ны тэмцээний түвшинд тавигдах шаардлага болон зөвлөмжийг хавсаргав.